Cvičte si mozog a zlepšite pamäť

Mozog je najtajomnejší, najkomplexnejší a súčasne aj mimoriadne výkonný a jedinečný orgán ľudského tela. Ľudský mozog je špecifický svojou schopnosťou vyšších kognitívnych funkcií ako sú myslenie, posudzovanie, manipulovanie atď. Učenie a pamäť sú signifikantné a nevyhnutné mozgové funkcie. Získavanie nových zručností a ich zapamätávanie si pre budúce využitie je reprezentované vznikajúcimi neuronálnymi dráhami mozgu.

Každý z nás už niekedy vo svojom živote vďaka spomienkam zažil mimoriadny moment – niekedy aj ten najjemnejší závan vône alebo špecifický zvuk či obrázok nás môže preniesť späť v čase až k dávno zabudnutým momentom z našej minulosti. Ten znovuobjavený moment dokážeme nanovo intenzívne prežívať a potom sa nenápadne vytratí tak, ako nenápadne prišiel.

Žiadny z vnemov sa tak nevpíše do pamäte, ako vôňa. Jej závan, hoci celkom jemný, nečakaný a chvíľkový, privedie naspäť spomienky na leto pri jazere v horách, pláž v svetle mesiaca, pečené mäso a sladké zemiaky počas augustovej rodinnej večere. Vône nežne vybuchujú v našej pamäti ako podráždené nášľapné míny ukryté pod trávnatým porastom rokov. Spustite výbuch vôní a pocíťte, ako spomienky naraz explodujú a vy vidíte komplexné obrazy spomienok vychádzajúce na povrch.“

Diane Ackerman: A Natural History of the Senses (Prírodná história zmyslov)

Porozumenie procesom fungovania pamäte a jej zlepšeniu môže byť veľmi prínosné úsilie. Pamäť dokážeme ovládať, organizovať a významne vylepšovať pravidelným tréningom mozgu. Tento proces je podobný ako pri fyzickom cvičení s cieľom posilňovať svalstvo. Tak ako posilňovanie zlepšuje telesnú silu, tréning mozgu zlepšuje pamäť a všetky jej funkcie. Existujú dve hlavné kategórie cvičení mozgu na optimalizáciu funkcií mozgu – mnemotechnické pomôcky a techniky neurobiku. Rovnako existuje celá škála cvičení na zlepšovanie pamäte. Tieto cvičenia a úlohy vytvárajú nové neuronálne spojenia v mozgu alebo nanovo prepájajú dve samostatné  neuronálne dráhy tvoriac novú pamäťovú jednotku. Pravidelné opakovanie týchto cvičení vedie k posilneniu týchto vznikajúcich neuronálnych dráh a tým k zlepšenej pamäti.

Vzťah plasticity mozgu a pamäte

Pamäť súvisí s procesmi, ktoré zodpovedajú za zaznamenávanie a neskôr za sprístupnenie udalostí, ľudí a informácií. Je to schopnosť jednotlivca zakódovať, ukladať a uchovávať informácie. Kódovanie informácií zahŕňa ich získavanie a reprezentovanie v určitej forme. Ukladanie informácií vyžaduje procesy ako opakované nacvičovanie informácií. Vybavovanie už uložených informácií spočíva v ich vyhľadaní alebo opakovane extrakcii z uloženého informačného „materiálu“. V samotnom mozgu je pamäť výsledkom kombinácie neuronálnych impulzov známych ako neuronálne dráhy – tie sú zodpovedné za ukladanie spomienok.

Napriek všetkým mýtom je pravda, že pamäť môžeme trénovať a zlepšovať. Je to vďaka tomu, že vlastnosťou ľudského mozgu je tzv. plasticita – schopnosť mozgu reorganizovať nervové dráhy s cieľom naučiť sa a osvojiť si nové informácie a uchovať ich. Jedným z výborných príkladov plasticity mozgu je schopnosť jednotlivca sa čiastočne alebo aj úplne zregenerovať po strate reči alebo pamäte po úraze mozgu či mozgovej porážke. Výskumy preukázali, že mozog nestráca svoju plasticitu, dokonca ani vo vysokom veku. Vďaka rôznym cvičeniam a tréningovým technikám, ktoré udržujú mozog aktívny a podporujú tvorbu a prepojenie neuronálnych dráh, môže pamäť ostať neporušená až do vysokého veku.

Cvičenia na zlepšenie pamäte a posilnenie procesu zaznamenávania spomienok

Spôsoby, akými sa dá zlepšiť fungovanie pamäte, sú vo všeobecnosti zamerané najmä na proces vybavovania si zapamätaných obsahov. Ak sa však zameriame aj na proces zaznamenávania a ukladania spomienok, uľahčíme aj následný proces vybavovania si spomienok. Nasledovné cvičenia sú zamerané na zlepšenie procesu zaznamenávania a „kódovania“ údajov do pamäte.

Udržiavanie pozornosti: Každý údaj zaznamenaný v našej pamäti začína upriamením pozornosti na vonkajší stimul alebo informáciu. Cielené zameriavanie pozornosti zaisťuje efektívnejšie zaznamenanie informácie do pamäte. Existujú viaceré spôsoby, akými si dokážeme zlepšiť schopnosť udržať pozornosť a sústredenie. Niektoré z nich sú:

 • sústredenie sa na vizuálne podnety
  • sledujte pozorne kresbu / maľbu / prírodu / steny / okolité objekty s rozličnými farbami, tvarmi a veľkosťou počas vopred určeného časového obdobia (použite stopky alebo časovač). Zaznamenajte si detaily pozorovaného objektu do notesa. Znovu si prezrite sledovaný objekt a zhodnoťte svoje poznámky a schopnosť sústrediť sa na detaily.
  • pozorujte sekvencie podobných obrázkov – podobnej farby, tvaru alebo veľkosti
  • „nájdite rozdiely“ – precvičte si hľadanie vizuálnych rozdielov medzi dvoma zdanlivo rovnakými obrázkami
  • triedenie objektov – podľa farby, tvaru, veľkosti a textúry
 • sústredenie sa na sluchové podnety
  • počúvajte inštrukcie a snažte sa ich nasledovať – napr. počúvajte a kreslite podľa inštrukcií
  • počúvate hlasy za dverami a snažte sa identifikovať, komu patria
  • zoskupenia zvukov – zvieracie, hudobné nástroje, motorové vozidlá
  • vyraďte zvuk, ktorý nepatrí k ostatným – nájdite zvuk, ktoré nepatrí k ostatným v skupine – napr. psí štekot, kvičanie prasaťa, múkanie kravy, hra hudobného nástroja
 • sústredenie sa na čuchové a chuťové podnety:
  • odlíšte jednotlivé chute počas konzumácie jedla
  • identifikujte a zaznamenajte si ingrediencie použité v jedle, avšak na degustáciu si vyčleňte obmedzený čas
  • identifikujte ingrediencie použité v jedle len podľa čuchu. Vychutnávajte si vôňu jedla pár minút pred tým, ako začnete jesť.
Posilňujte koncentráciu s cieľom zlepšiť si pamäť

 Zlepšovanie koncentrácie: Koncentrácia je ďalším krokom k zlepšeniu pamäte, posilňuje proces kódovania a ukladania informácií.

 • cvičenie Tratak: nakreslite kruh s priemerom 3cm a vyfarbite ho modrou alebo zelenou farbou. Umiestnite tento kruh na úroveň vašich očí (na stenu do výšky cca vašich oči). Sústreďte sa na tento kruh na 1-2 minúty denne, postupne tento čas predlžujte.
 • triedenie strukovín: zmiešajte viaceré druhy strukovín / cereálií s rozličnou veľkosťou, tvarom alebo farbou. Začnite triedením strukovín od najmenších (napríklad ryža) a zaznamenajte si čas. Pokračujte vytriedením ďalšieho druhu strukovín s väčším rozmerom (napr. šošovica, potom cícer atď.). Taktiež si zaznamenajte čas. Vašou výzvou je snažiť sa dosiahnuť čo najlepší čas (lepší ako pri triedení menšieho druhu strukoviny).
 • vyfarbovanie kruhov: nakreslite viacero kruhov s odlišným priemerom, pričom umiestnite jeden kruh do ďalšieho atď. Cieľom tohto cvičenia je vyfarbovať jednotlivé kruhy odlišnými farbami (pastelkami, voskovkami atď.) tak, aby farba nepresahovala okraje kruhu. Podobné cvičenie môžete robiť aj s inými tvarmi, napr. štvorcami alebo obdĺžnikmi
 • cvičenie so sviečkami: usaďte sa na pokojné miesto. Sadnite si do pohodlnej polohy, dbajte na to, aby ste mali oblečené voľné komfortné oblečenie. Umiestnite sviečku na úroveň vašich očí a zažnite ju. Sústreďte sa na plameň sviečky na dobu aspoň 5-10 minút bez rozptýlenia.
 • počítanie naspäť: toto cvičenie zlepší vašu koncentráciu, bdelosť a pomôže vám relaxovať. V mysli počítajte naspäť –začnite číslom 100. Sústreďte sa iba na čísla a na nič iné.

Rozptýlenie: ľudská myseľ má tendenciu sa plne koncentrovať na zadanú úlohu v prípade, keď je v okolí element rozptýlenia. Môžete si v pozadí pustiť tichú hudbu – napríklad ako pomoc pri štúdiu. (Majte sa však na pozore – u niektorých ľudí táto technika nefunguje a aj minimálne rozptýlenie ich vyrušuje).

Skúmajte zručnosti, ktoré zlepšujú pamäť

“Rozkúskovanie” spomienok, nácvik a spracovávanie sú cvičenia, ktoré zlepšujú retenciu informácií a našu schopnosť si ich v potrebnom čase vybaviť. Sú výhodné najmä v situáciách, keď je potrebné si zapamätať veľké množstvo vedomostí (napríklad učiva pred skúškou – veľké odstavce textu je dobré rozdeliť do viacerých kratších bodov).

 • rozkúskovanie spomienok: táto technika rozdeľuje spomienky na menšie “kúsky” a uľahčuje ich ukladanie do krátkodobej pamäte. “Rozkúskovanie” je založené na princípe, ktorý hovorí, že krátkodobá pamäť je schopná obsiahnuť len malé “kúsky” informácií.
  • veľká niť informácií je rozdelená na viacero častí, ktoré sú tak ľahšie zapamätateľné
  • znovu usporiadanie zmysluplných informácií do súvislostí uľahčuje prístup k zapamätanému obsahu
 • nácvik: technika, pri ktorej je potrebné v duchu opakovať informáciu a tak uľahčiť jej uloženie do krátkodobej pamäte. Pre ľudí je prirodzené transformovať informácie do zvukov alebo akustických kódov – aj vo forme vnútorného rozhovoru samého so sebou, takisto aj ako nácvik nahlas, ktorý je mimoriadne účinný pri posilňovaní krátkodobej pamäte, rovnako ako aj pri presúvaní informácií do dlhodobej pamäte.
 • spracovávanie: proces vytvárania súvislostí medzi novými a už existujúcimi zapamätanými informáciami. Napr. po prečítaní odstavca v učebnici je potrebné si dať nové informácie do súvisu s už naučenou látkou alebo s inými získanými vedomosťami a skúsenosťami.
Používajte mnemotechnické pomôcky a techniky neurobiku na zlepšenie pamäte

Mnemotechnické pomôcky a techniky neurobiku sú dve najhlavnejšie cvičenia na posilnenie pamäte.

Niektoré druhy mnemotechnických pomôcok, ktoré si môžete osvojiť:

 • vizualizácia: pri ukladaní získanej informácie si ju skúste v mysli predstaviť vo forme nejakého obrazca, tvaru alebo symbolu – tak ju v budúcnosti jednoduchšie „vyhľadáte“. Napr. zložitá sloha básne môže byť pretransformovaná do formy symbolu (súvisiaceho s významom danej slohy) a tak môže byť prepojená s predchádzajúcou a nasledujúcou slohou.
 • asociácia informácie s obrazom: pri tejto technike je potrebné vytvoriť spojenie medzi dvoma objektmi, ktoré vzájomne na určitej úrovni súvisia. Napr. „Buenos Tardes“ znamená „Dobré ráno“ po španielsky. Slová „Buenos Tardes“ môžu byť mentálne prepojené s obrazom vychádzajúceho slnka, takže keď nabudúce uvidíte obrázok východu slnka, rozpamätáte sa na frázu „Buenos Tardes“.

Neurobik: techniky neurobiku predstavujú aktivity alebo mentálne úlohy cielené na stimuláciu činnosti mozgu a tak zmierniť stratu pamäte. Tieto techniky vytvárajú nové neuronálne spojenia a posilňujú tie staré.

 • pri ranných rituáloch si čistite zuby nedominantnou rukou, taktiež skúste robiť aj iné aktivity touto rukou . napr. sa pokúste zapnúť si náramkové hodinky
 • pri ceste do práce alebo do obchodu sa vyberte novou trasou. Zistíte, ako veľmi si počas cesty neuvedomujete svoje okolie.
 • skúste trafiť kľúč do zámky len s využitím hmatu (poslepiačky), rovnako môžete toto cvičenie opakovať aj pri iných aktivitách
 • pri večeri s rodinou si vymeňte vaše obľúbené miesta. Uvedomíte si tak strnulé opakovanie aktivít vo vašej každodennej rutine.
Zlepšite si sluchovú a vizuálnu pamäť

Nižšie uvedené cvičenia napomáhajú tréningu sluchovej a vizuálnej pamäte. Vnímanie sluchových a zrakových vnemov sú dve kľúčové zložky každodenného života a teda ich tréning zlepší pamäť ako takú. Príkladom sluchovej pamäte je záplava starých spomienok, ktoré vychádzajú na povrch, keď začujeme kúsok obľúbenej piesne. Cvičenia, ktoré uvádzame nižšie, uľahčujú precízne ukladanie informácií.

 • recitovanie: recitujte básničky, rýmovačky, piesne a džingle
 • spomínajte na jednoduché udalosti a scénky z vášho života, podeľte sa o ne so skupinou
 • spomínajte na slovné správy: vypočujte si niekoľko slovných správ a následne sa snažte si ich spätne vybaviť
 • inštrukcie: vypočujte si zadané inštrukcie a následne sa snažte si ich spätne vybaviť a tieto inštrukcie splniť
 • kreslenie: vypočujte si jednoduchý príbeh a následne sa ho snažte si spätne vybaviť a nakreslite jeho priebeh spamäti
 • nakreslite sled udalostí: nakreslite diagram najdôležitejších udalostí v príbehu
 • dokončite obrázok: prezrite si jednoduchý obrázok, následne obrázok nahraďte tou istou kresbou, ibaže nedokončenou a spamäti dokreslite zvyšok obrázku
 • čo na obrázku chýba?: prezrite si dva podobné obrázky, pričom na jednom z nich niektorý element chýba – skúste si spomenúť na tieto obrázky a daný element identifikovať.
 • Kimove cvičenie: položte niekoľko predmetov každodennej potreby na stôl, prezerajte si ich asi minút a potom ich zakryte. Uvidíte, na koľko z nich si budete schopní spomenúť. Variantom tohto cvičenia je odobratie jedného predmetu – úlohou je potom tento chýbajúci predmet identifikovať.

Existujú viaceré cvičenia, ktoré možno jednoducho zapojiť do každodennej rutiny s cieľom si zlepšiť pamäť. Z toho vyplýva, že zlepšenie pamäte nie je zázrak, ale je to práca mozgu – udržujte si mozog aktívny a s tým príde aj posilnená pamäť.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár