Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je BioCitia s.r.o., so sídlom Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 602 316, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 56594/B, oddiel: Sro (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  • adresa: Konventná 9, 811 03 Bratislava
  • email: biocitia@gmail.com
  • telefón: +421 2 52632567
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli osobne alebo registráciou na www.biocitia.eu (Stránke) alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky, ako aj platnej registrácie na Stránke a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke, resp. registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, tel. kontakt, emailova adresa). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní služieb/tovaru/realizácii platieb na základe zmluvy
  • zaisťujúce služby prevádzkovania stránky (e-shopu) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním stránky ( e-shopu)
  • zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Podmienky používania súborov cookies

 1. BioCitia prostredníctvom Stránky používa súbory cookies alebo podobné technológie. “Cookie” je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do Vášho internetového prehliadača, aby sme Váš prehliadač boli schopní rozpoznať, keď sa opäť vrátite. BioCitia a ním autorizovaní poskytovatelia služieb môžu používať malé grafické zobrazenia známe ako “čistý GIF”, ktorý dokáže v spolupráci so súbormi cookies identifikovať Vás a Vaše používanie Stránky. BioCitia a takýto poskytovatelia služieb môžu na uskladnenie informácií na Vašom prehliadači používať tiež iné technológie s využitím lokálne zdieľaných objektov alebo local storage, ako napríklad HTML 5 cookies, flash cookies, alebo iné metódy softvéru webových aplikácií.
 2. Používajúc tieto technológie môžeme zbierať údaje o používaní Stránky, ako napr. údaje o tom, ktoré stránky boli navštívené, Vašu interakciu s informáciami na Stránke a dĺžku Vašej návštevy Stránky.
 3. Funkčné cookies – BioCitia ukladá cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkcionalít Stránky. Cookies si, napríklad, vedia zapamätať Vaše preferencie ohľadom jazyka či krajiny pôvodu, ktoré zostanú ako Vami zvolené prednastavenie ak znova navštívite Stránku. Avšak, v prípade ak sa tak rozhodnete, môžete odmietnuť resp. zablokovať cookies nastavené spoločnosťou BioCitia zmenou v nastaveniach Vášho prehliadača – pre ďalšie informácie vyhľadajte funkciu Help vo Vašom prehliadači.
 4. Cookies pre webovú analytiku – BioCitia môže pre webovú analýzu využívať tzv. “third party cookies” (cookies tretích strán). Tieto súbory cookies umožňujú BioCitia analyzovať používanie Stránky. To sa spolieha na agregované štatistické údaje, ktoré spoločnosti BioCitia poskytli poskytovatelia služieb a ktoré umožňujú spoločnosti BioCitia porozumieť spôsobu, akým sa používa Stránka. Tieto údaje môže BioCitia a takýto tretí poskytovatelia poskytnúť tretím osobám len v prípade, ak to od nich požaduje všeobecne záväzný právny predpis.
 5. Reklamné cookies – BioCitia môže používať tzv. “third party cookies” (cookies tretích strán) na reklamné účely. BioCitia môže využívať autorizovaných poskytovateľov služieb, aby spravovali reklamu na Stránke a na iných internetových stránkach. Takýto poskytovatelia služieb môžu na Váš prehliadač umiestniť súbory cookies a môžu zbierať údaje, ktoré im pomôžu identifikovať Vaše zariadenie, napr. prostredníctvom IP adresy alebo iných unikátnych identifikátorov Vás alebo Vášho zariadenia.
 6. BioCitia súbory cookies neuchováva dlhšie ako je nevyhnutné. Používame tzv. “session cookies” a trvalé (“permanent”) cookies:
 • Session cookie vie sledovať používanie stránok, ktoré navštívite a možnosti, ktoré na nich využívate. Keď zatvoríte Váš internetový prehliadač, “session” sa končí a cookie sa vymaže.
 • Trvalý “permanent” cookie umožňuje Stránke, aby Vás rozpoznala pri Vašej ďalšej návšteve. Zostáva na Vašom systéme pokiaľ ho nevymažete.
 1. Prosím všimnite si, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookies, čo znamená, že ak si ich ukladanie a používanie neželáte, budete ich možno musieť aktívne vymazať alebo zablokovať.
 2. Môžete tiež navštíviť stránku www.allaboutcookies.org pre špecifické informácie o tom ako vymazať alebo odmietnuť súbory cookies a pre ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookies. Pre informácie o používaní súborov cookies v prehliadačoch mobilných telefónoch a pre informácie možnostiach ich odmietnutia alebo vymazania si, prosím, naštudujte handset manuál k Vášmu mobilnému telefónu.
 3. Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále môcť navštíviť naše internetové stránky, ale niektoré ich funkcie nemusia fungovať správne a nemusíte byť naďalej schopný používať všetky funkcionality Stránky.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Potvrdením registrácie na stránke www.biocitia.eu, prípadne odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.