Dyskalkúlia

Dyskalkúliaporucha učenia sa matematiky postihuje približne 5% svetovej populácie. Je klasifikovaná aj Svetovou zdravotníckou organizáciou, rovnako ako aj v rámci Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch, napriek tomu ju však veľa profesionálov (vrátane učiteľov alebo psychológov pracujúcich s deťmi) neuznáva alebo nepozná.

Život s dyskalkúliou 

Ak trpíte dyskalkúliou, zasahuje hlboko do všetkých aspektov vášho života, najmä preto, lebo matematika je omnoho cennejšia zručnosť než schopnosť pracovať s jazykom (ktorá je postihnutá pri dyslexii).

Deti s dyskalkúliou často vyrastajú s pocitom, že sú hlúpe – často aj preto, že to často počúvajú od rodičov alebo učiteľov. Mávajú ťažkosti so zapamätávaním násobilky, so sčítaním a odčítavaním, často im čísla ako také nedávajú žiadny zmysel. Nedokážu stanoviť čas podľa ručičkových hodiniek, zaviazať si šnúrky alebo čítať noty.

Úspešné absolvovanie písomiek z matematiky je pre žiakov postihnutých dyskalkúliou mimoriadne náročné, niekedy až nemožné. Aj dospelí s dyskalkúliou každodenne čelia mnohým výzvam – nesprávne si zapíšu telefónne číslo, zabúdajú dôležité dátumy a termíny či nedokážu spočítať peniaze. Aj nákup potravín môže byť problémom, v obchode sú nútení sčítavať kalkulačkou alebo majú problém pri platení s platobnou kartou pri zadávaní PIN.

Ako však povedal Albert Einstein:

„Netrápte sa nad svojimi problémami s matematikou. Môžem vás ubezpečiť, že moje sú väčšie.“

Symptómy dyskalkúlie 

Dieťa s dyskalkúliou môže mať jeden alebo viacero z nasledovných symptómov:

 • normálne alebo rýchle učenie sa jazykov – dieťa dobre pracuje s hovoreným jazykom, bezproblémovo sa učí čítať a písať, dokonca sa venuje poézii a recitovaniu. Niekedy majú aj mimoriadne vyvinutú vizuálnu pamäť so schopnosťou si zapamätať písomný text, iní sú zas talentovaní v oblasti vedy (pokiaľ nevyžaduje matematické zručnosti), geometrie či kreatívnych umení.
 • nesprávne zapamätávanie si mien, malá schopnosť spájať mená a tváre, zámena mien začínajúcich na rovnaké písmeno
 • nedostatočné porozumenie abstraktných pojmom ako čas a smer. Neschopnosť zapamätať si rozvrhy a sledovať čas. Postihnutí stále niekam meškajú.
 • nekonzistentné výsledky pri počítaní matematických príkladov, problémy so súčtami, odčítaním, násobením a delením. Neschopnosť počítať v duchu, zlé schopnosti hospodáriť s peniazmi a s kreditnými kartami, nesprávny menežment financií často sprevádzaný strachom z peňažnými transakciami.
 • množstvo chýb alebo zámen pri písaní, čítaní alebo spomínaní si na čísla (napr. telefónne)
 • neschopnosť pochopiť a osvojiť si základné matematické princípy – sčítavanie, odčítavanie, násobenie, delenie, jednoduché vzorce. Bezprostredne po vysvetlení problematiky môžu byť schopní matematický problém vyriešiť, avšak pri novom zadaní sú neúspešní.
 • neschopnosť porozumieť mechanickým procesom
 • problémy s vizualizáciou – nedokážu si predstaviť napr. čísla na ciferníku hodín, polohu štátov, oceánov alebo ulíc na mape. Kvôli týmto deficitu majú tendenciou sa ľahko stratiť v neznámom teréne, majú zlý orientačný zmysel, často strácajú veci či pôsobia ako permanentne „duchom neprítomní“.
 • problémy s pochopením hudby, neschopnosť prečítať notový záznam a naučiť sa hrať na hudobnom nástroji
 • zlá pohybová koordinácia, neschopnosť naučiť sa tanečnú choreografiu alebo cvičiť aerobik (neschopnosť skoordinovať sa pri rýchlo sa meniacich smeroch pohybu)
 • obmedzená schopnosť zaznamenávať a sledovať skóre počas spoločenských hier, zabúdajú, kto je počas hry „na rade“, výrazne limitovaná schopnosť strategicky plánovať – napr. pri šachu.
Príčiny vzniku dyskalkúlie

Zdá sa, že výskyt dyskalkúlie je spojený s istou rodinnou záťažou, pravdepodobne na genetickom podklade, podobne ako je to i pri dyslexii. Navyše, dyslexia a dyskalkúlia sa v niektorých rodinách vyskytujú spolu. Ľudia trpiaci dyskalkúliou, podobne ako tí s dyslexiou, môžu byť obdarený mnohými zručnosťami v iných oblastiach. Je to podobné, ako keby sa ich mozog sám „preprogramoval“ tak, aby vykompenzoval chýbajúce matematické schopnosťami. Dokážu nachádzať netradičné cesty riešenia každodenných problémov.

Aj mnoho známych osobností patrí medzi ľudí s dyskalkúliou – napríklad speváčka Cher.

Pomoc deťom s dyskalkúliou

Deti s dyskalkúliou sa vyhýbajú matematickým úlohám – len zriedkavo žiadajú o pomoc učiteľa, spolužiakov či rodičom. Rodičia musia prevziať iniciatívu aby sa uistili, že sa dieťa v škole zapája a hodiny matematiky sú preňho prínosné.

Matka mladého dievčaťa v Amerika nahrávala dcére hodiny matematiky na diktafón, aby si mohla doma pomaly vo svojom tempe opakovane prechádzať preberané učivo. Taktiež sa porozprávala s učiteľmi, aby spoločne našli riešenie, ako dcére poskytnúť potrebnú pomoc pri učení. Nanešťastie mnohí učitelia ešte aj v dnešnej dobe reagujú neveriacky – sú presvedčení, že dieťa poruchu učenia nemá, myslia si, že dieťa sa nechce učiť matematiku alebo má z nej strach. To, že sa dieťa hodín matematík bojí alebo že počas nich vyrušuje, je len štandardnou reakciou žiaka s poruchou učenia. Tá sa stáva ešte intenzívnejšou vtedy, keď cíti tlak a opakovane nedokáže urobiť (vypočítať) niečo, čo ostatní žiaci považujú za triviálne.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár